انگلیسی را قورت بده http://telegram.me/IngestEnglish آموزش و یادگیری زبان انگلیسی برای تبادل لینک ابتدا مارا با نام "انگلیسی را قورت بده" ادد کنید سپس از طریق ارسال لینک و یا نظرات اطلاعات لینک خودتان را ارسال کنید... To share links with us : FIRST- Add our link to your web with the name "Ingest English" THEN- send your own from "send your link" and we'll confirm immediately after checking it Thanks:) http://ingestenglish.ir 2018-06-20T11:23:31+01:00 text/html 2017-07-11T16:08:40+01:00 ingestenglish.ir Ingest English جملات زیبا با ترجمه فارسی http://ingestenglish.ir/post/128 <div><div style="text-align: center;"><font color="#330033" size="3"><b>Smile more :)<br></b></font><br></div></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/8ca41i8PCd/large/photo_2017-07-11_18-27-33.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>A smile is the shortest distance between two people</b></font></div><div style="text-align: center;"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>لبخند کوتاه ترین فاصله بین دو فرد است.&nbsp;</b></font></div><div><br></div><div><h3 align="right" style="margin: 5px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Calibri, sans-serif; line-height: 16px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; color: rgb(68, 78, 105); text-align: right; background-color: rgb(238, 238, 238);"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">کانال تلگرام ما</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(32, 33, 35);"><a href="http://telegram.me/IngestEnglish" target="_blank" title="" style="font-size: 9pt; color: rgb(46, 136, 199); font-family: Tahoma; text-decoration: none; transition: all 400ms ease-in; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; vertical-align: baseline;">http://telegram.me/IngestEnglish</a></div></h3></div></div></div> text/html 2017-07-11T16:02:11+01:00 ingestenglish.ir Ingest English سخنان بزرگان| ارُد بزرگ - Great Orod http://ingestenglish.ir/post/127 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/7stnCW4fO2/large/photo_2017-07-11_18-27-24.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#cc0000"><b>The country which forgets its own legends</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#cc0000"><b>tries to satisfy itself by other countries' legends</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#cc0000"><b>Children of such a dynasty are open and vulnerable</b></font></div><div style="text-align: center;"><div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>سرزمینی که اسطوره های خویش را فراموش کند</b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>به اسطورهای کشورهای دیگر دلخوش می کند</b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>فرزندان چنین دودمانی بی پناه و آسیب پذیرند.&nbsp;</b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ارُد بزرگ - Great Orod</font></div></div><div><br></div><div><h3 align="right" style="margin: 5px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Calibri, sans-serif; line-height: 16px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; color: rgb(68, 78, 105); text-align: right; background-color: rgb(238, 238, 238);"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">کانال تلگرام ما</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(32, 33, 35);"><a href="http://telegram.me/IngestEnglish" target="_blank" title="" style="font-size: 9pt; color: rgb(46, 136, 199); font-family: Tahoma; text-decoration: none; transition: all 400ms ease-in; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; vertical-align: baseline;">http://telegram.me/IngestEnglish</a></div></h3></div></div></div> text/html 2017-07-11T15:58:02+01:00 ingestenglish.ir Ingest English جملات زیبا با ترجمه فارسی http://ingestenglish.ir/post/126 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/mw9VMwbmFH/large/photo_2017-07-11_18-27-10.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>The believer is led to doubt justice when he sees the trick of the fox triumph over the justice of the lion</b></font></div><div style="text-align: center;"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>شخص معتقد به عدالت زمانی دچار تردید می شود که می بیند حقه روباه بر عدالت شیر پیروز شده است.</b></font></div><div><br></div><div><h3 align="right" style="margin: 5px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Calibri, sans-serif; line-height: 16px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; color: rgb(68, 78, 105); text-align: right; background-color: rgb(238, 238, 238);"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">کانال تلگرام ما</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(32, 33, 35);"><a href="http://telegram.me/IngestEnglish" target="_blank" title="" style="font-size: 9pt; color: rgb(46, 136, 199); font-family: Tahoma; text-decoration: none; transition: all 400ms ease-in; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; vertical-align: baseline;">http://telegram.me/IngestEnglish</a></div></h3></div></div></div> text/html 2017-07-11T15:53:20+01:00 ingestenglish.ir Ingest English جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی http://ingestenglish.ir/post/125 <div><div style="text-align: left;"><font size="2" color="#ff0000"><b>FIGHT FOR YOUR DREAMS</b></font></div><br></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/b6eJMRW2Y8/large/photo_2017-07-11_18-26-56.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>Easy is to dream every night</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>Difficult is to fight for a dream</b></font></div><div style="text-align: center;"><div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>هرشب خواب و رویا دیدن آسان است</b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>ولی جنگیدن برای آن رویا سخت است.&nbsp;</b></font></div></div><div><br></div><div><h3 align="right" style="margin: 5px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Calibri, sans-serif; line-height: 16px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; color: rgb(68, 78, 105); text-align: right; background-color: rgb(238, 238, 238);"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">کانال تلگرام ما</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(32, 33, 35);"><a href="http://telegram.me/IngestEnglish" target="_blank" title="" style="font-size: 9pt; color: rgb(46, 136, 199); font-family: Tahoma; text-decoration: none; transition: all 400ms ease-in; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; vertical-align: baseline;">http://telegram.me/IngestEnglish</a></div></h3></div></div></div> text/html 2017-07-11T15:50:30+01:00 ingestenglish.ir Ingest English سخنان بزرگان انگلیسی با ترجمه فارسی http://ingestenglish.ir/post/124 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/DEGXyd3Jx0/large/photo_2017-07-11_18-26-44.jpg" alt=""></div><div><font color="#cc0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>We spend more, but have less; we buy more, but enjoy it less</b></font></div><div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>بیشتر خرج می کنیم اما کمتر داریم، بیشتر می خریم اما کمتر لذت می بریم.&nbsp;</b></font></div><div><br></div><div><h3 align="right" style="margin: 5px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Calibri, sans-serif; line-height: 16px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; color: rgb(68, 78, 105); text-align: right; background-color: rgb(238, 238, 238);"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">کانال تلگرام ما</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(32, 33, 35);"><a href="http://telegram.me/IngestEnglish" target="_blank" title="" style="font-size: 9pt; color: rgb(46, 136, 199); font-family: Tahoma; text-decoration: none; transition: all 400ms ease-in; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; vertical-align: baseline;">http://telegram.me/IngestEnglish</a></div></h3></div></div></div> text/html 2017-07-11T15:47:07+01:00 ingestenglish.ir Ingest English جملات زیبا با ترجمه فارسی | Lauren Bacall http://ingestenglish.ir/post/123 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/onXsxH5cF3/large/photo_2017-07-11_18-26-28.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#cc0000"><b>IMAGINATION is the highest kite one can fly</b></font></div><div style="text-align: center;"><div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>تخیل بلندترین بادبادکی است که فرد می تواند به پرواز درآورد.</b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">Lauren Bacall</font></div></div><div><br></div><div><h3 align="right" style="margin: 5px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Calibri, sans-serif; line-height: 16px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; color: rgb(68, 78, 105); text-align: right; background-color: rgb(238, 238, 238);"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">کانال تلگرام ما</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(32, 33, 35);"><a href="http://telegram.me/IngestEnglish" target="_blank" title="" style="font-size: 9pt; color: rgb(46, 136, 199); font-family: Tahoma; text-decoration: none; transition: all 400ms ease-in; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; vertical-align: baseline;">http://telegram.me/IngestEnglish</a></div></h3></div></div></div> text/html 2017-07-11T15:42:58+01:00 ingestenglish.ir Ingest English ضرب المثل فرانسوی - French Proverb http://ingestenglish.ir/post/122 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/niQYNlpydM/large/photo_2017-07-11_18-26-20.jpg" alt=""></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#cc0000"><b>Write injuries in sand, kindnesses in marble</b></font></div><div><div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>دلگیری ها را روی شن بنویس و محبت را روی سنگ مرمر.</b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ضرب المثل فرانسوی - French Proverb</font></div></div><div><h3 align="right" style="margin: 5px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Calibri, sans-serif; line-height: 16px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; color: rgb(68, 78, 105); text-align: right; background-color: rgb(238, 238, 238);"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">کانال تلگرام ما</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(32, 33, 35);"><a href="http://telegram.me/IngestEnglish" target="_blank" title="" style="font-size: 9pt; color: rgb(46, 136, 199); font-family: Tahoma; text-decoration: none; transition: all 400ms ease-in; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; vertical-align: baseline;">http://telegram.me/IngestEnglish</a></div></h3></div></div></div> text/html 2017-07-11T15:28:01+01:00 ingestenglish.ir Ingest English ًQuote | ویلیام آرتور وارد - William Arthur Ward http://ingestenglish.ir/post/121 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/AzWVQ7qf00/large/photo_2017-07-11_18-26-08.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#cc0000"><b>A warm smile is the universal language of kindness</b></font></div><div style="text-align: center;"><div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>یک لبخند گرم، زبان همگانی محبت است.</b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ویلیام آرتور وارد - William Arthur Ward</font></div></div><div><br></div><div><h3 align="right" style="margin: 5px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Calibri, sans-serif; line-height: 16px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; color: rgb(68, 78, 105); text-align: right; background-color: rgb(238, 238, 238);"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">کانال تلگرام ما</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(32, 33, 35);"><a href="http://telegram.me/IngestEnglish" target="_blank" title="" style="font-size: 9pt; color: rgb(46, 136, 199); font-family: Tahoma; text-decoration: none; transition: all 400ms ease-in; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; vertical-align: baseline;">http://telegram.me/IngestEnglish</a></div></h3></div></div></div> text/html 2017-07-11T15:23:35+01:00 ingestenglish.ir Ingest English Toucing sentences | سخنان بزرگان با ترجمه فارسی http://ingestenglish.ir/post/120 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/vkXYAXabR9/large/photo_2017-07-11_18-26-03.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#cc0000"><b>Time is like a river. You cannot touch the same water twice because the flow that has passed will never pass again. Enjoy every moment of life</b></font></div><div style="text-align: center;"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>زمان مانند یک رودخانه است، نمی توانی دوباره همان قطره قبلی را لمس کنی زیرا جریانی که گذشته است هیچوقت بازنمی گردد، پس از هر لحظه ی زندگیتان لذت ببرید.&nbsp;</b></font></div><div><br></div><div><h3 align="right" style="margin: 5px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Calibri, sans-serif; line-height: 16px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; color: rgb(68, 78, 105); text-align: right; background-color: rgb(238, 238, 238);"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">کانال تلگرام ما</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(32, 33, 35);"><a href="http://telegram.me/IngestEnglish" target="_blank" title="" style="font-size: 9pt; color: rgb(46, 136, 199); font-family: Tahoma; text-decoration: none; transition: all 400ms ease-in; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; vertical-align: baseline;">http://telegram.me/IngestEnglish</a></div></h3></div></div></div> text/html 2017-07-11T15:09:35+01:00 ingestenglish.ir Ingest English سخن بزرگان آموزنده | مادر ترزا - Mother Teresa http://ingestenglish.ir/post/119 <div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000099" size="3">What is Life and what to do with it</font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000099" size="3">زندگی چیست و با آن باید چه کرد؟</font></b></div></div><br></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/IixyLhcGKP/large/photo_2017-07-11_18-25-53.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#cc0000"><b>Life is an opportunity, benefit from it.&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Life is beauty, admire it. Life is bliss, taste it. Life is a dream, realize it. Life is a challenge, meet it. Life is a duty, complete it. Life is a game, play it. Life is a promise, fulfill it. Life is sorrow, overcome it. Life is a song, sing it. Life is a struggle, accept it. Life is a tragedy, confront it. Life is an adventure, dare it. Life is luck, make it. Life is too precious, do not destroy it. Life is life, fight for it</b></div></div><div style="text-align: center;"><div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مادر ترزا - Mother Teresa</font></div></div><div><br></div><div><h3 align="right" style="margin: 5px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Calibri, sans-serif; line-height: 16px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; color: rgb(68, 78, 105); text-align: right; background-color: rgb(238, 238, 238);"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"></div></h3><h3 align="right" style="margin: 5px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Calibri, sans-serif; line-height: 16px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; color: rgb(68, 78, 105); text-align: right; background-color: rgb(238, 238, 238);"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">کانال تلگرام ما</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(32, 33, 35);"><a href="http://telegram.me/IngestEnglish" target="_blank" title="" style="font-size: 9pt; color: rgb(46, 136, 199); font-family: Tahoma; text-decoration: none; transition: all 400ms ease-in; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; vertical-align: baseline;">http://t.me/IngestEnglish</a></div></h3></div></div></div> text/html 2017-07-11T15:05:55+01:00 ingestenglish.ir Ingest English جملات زیبا با معنی فارسی http://ingestenglish.ir/post/118 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/KeNavVGYjp/large/photo_2017-07-11_18-25-44.jpg" alt=""></div><div><font color="#cc0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>Life isn't fair but it's still GOOD</b></font></div><div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>زندگی عادلانه نیست، با این حال زیباست.</b></font></div><div><br></div><div><h3 align="right" style="margin: 5px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Calibri, sans-serif; line-height: 16px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; color: rgb(68, 78, 105); text-align: right; background-color: rgb(238, 238, 238);"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">کانال تلگرام ما</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(32, 33, 35);"><a href="http://telegram.me/IngestEnglish" target="_blank" title="" style="font-size: 9pt; color: rgb(46, 136, 199); font-family: Tahoma; text-decoration: none; transition: all 400ms ease-in; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; vertical-align: baseline;">http://telegram.me/IngestEnglish</a></div></h3></div></div></div> text/html 2017-07-11T15:03:18+01:00 ingestenglish.ir Ingest English سخنان زیبا | دیپاک چوپرا - Deepak Chopra http://ingestenglish.ir/post/117 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/lUNTzulNa4/large/photo_2017-07-11_18-25-38.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#cc0000"><b>Stop judging others in order to meet composure</b></font></div><div style="text-align: center;"><div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>از قضاوت کردن دست بکش تا آرامش را تجربه کنی.&nbsp;</b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دیپاک چوپرا - Deepak Chopra</font></div></div><div><br></div><div><h3 align="right" style="margin: 5px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Calibri, sans-serif; line-height: 16px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; color: rgb(68, 78, 105); text-align: right; background-color: rgb(238, 238, 238);"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">کانال تلگرام ما</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(32, 33, 35);"><a href="http://telegram.me/IngestEnglish" target="_blank" title="" style="font-size: 9pt; color: rgb(46, 136, 199); font-family: Tahoma; text-decoration: none; transition: all 400ms ease-in; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; vertical-align: baseline;">http://telegram.me/IngestEnglish</a></div></h3></div></div></div> text/html 2017-07-11T14:58:33+01:00 ingestenglish.ir Ingest English Quote with Farsi translation | النور پاول - Eleanor Powell http://ingestenglish.ir/post/116 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/PqFtieaecC/large/photo_2017-07-11_18-25-31.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>What we are is God's gift to us. What we become is our gift to God</b></font></div><div style="text-align: center;"><div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>آنچه که هستیم هدیه خدا به ما و آنچه که می شویم هدیه ما به خداست.&nbsp;</b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">النور پاول - Eleanor Powell</font></div></div><div><br></div><div><h3 align="right" style="margin: 5px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Calibri, sans-serif; line-height: 16px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; color: rgb(68, 78, 105); text-align: right; background-color: rgb(238, 238, 238);"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">کانال تلگرام ما</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(32, 33, 35);"><a href="http://telegram.me/IngestEnglish" target="_blank" title="" style="font-size: 9pt; color: rgb(46, 136, 199); font-family: Tahoma; text-decoration: none; transition: all 400ms ease-in; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; vertical-align: baseline;">http://telegram.me/IngestEnglish</a></div></h3></div></div></div> text/html 2017-07-11T14:54:44+01:00 ingestenglish.ir Ingest English سخن بزرگان | آلبرت انیشتین - Albert Einstein http://ingestenglish.ir/post/115 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/qmfbL4oDOm/large/photo_2017-07-11_18-25-26.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#cc0000"><b>We cannot solve our problems with the same thinking we use when we created them</b></font></div><div style="text-align: center;"><div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>نمی توانیم مشکلاتمان را با همان ذهنیتی که موقع خلق آنها داشتیم حل کنیم.&nbsp;</b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">آلبرت انیشتین - Albert Einstein</font></div></div><div><br></div><div><h3 align="right" style="margin: 5px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Calibri, sans-serif; line-height: 16px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; color: rgb(68, 78, 105); text-align: right; background-color: rgb(238, 238, 238);"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">کانال تلگرام ما</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(32, 33, 35);"><a href="http://telegram.me/IngestEnglish" target="_blank" title="" style="font-size: 9pt; color: rgb(46, 136, 199); font-family: Tahoma; text-decoration: none; transition: all 400ms ease-in; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; vertical-align: baseline;">http://telegram.me/IngestEnglish</a></div></h3></div></div></div> text/html 2017-07-11T14:35:00+01:00 ingestenglish.ir Ingest English Great quote | الوین تافلر - Alvin Toffler http://ingestenglish.ir/post/114 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/6RIf2FmD67/large/photo_2017-07-11_18-25-19.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn</b></font></div><div style="text-align: center;"><div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>بی سوادان قرن 21 کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند بلکه کسانی هستند که نمی توانند بیاموزند،</b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>آموخته های کهنه رادور بریزند، و دوباره بیاموزند.&nbsp;</b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">الوین تافلر - Alvin Toffler</font></div></div><div><br></div><div><h3 align="right" style="margin: 5px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Calibri, sans-serif; line-height: 16px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; color: rgb(68, 78, 105); text-align: right; background-color: rgb(238, 238, 238);"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">کانال تلگرام ما</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(32, 33, 35);"><a href="http://telegram.me/IngestEnglish" target="_blank" title="" style="font-size: 9pt; color: rgb(46, 136, 199); font-family: Tahoma; text-decoration: none; transition: all 400ms ease-in; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; vertical-align: baseline;">http://telegram.me/IngestEnglish</a></div></h3></div></div></div>